Kroken

nov 005Kroken tillkom som kronotorp under 1500-talet och nämns första gången i en jordebok från 1564. Krokens bildande sammanhänger med tiden för Gustav Vasas strävanden mot ökade inkomster för Kronan. Därför propagerades för nyodling och nybildning av skattebärande gårdar. Det stod vem som helst fritt att på Kronans mark röja och nyodla samt bygga och bo där. Ett sådant torp kallades kronotorp. Marken tillhörde fortfarande Kronan och brukaren måste betala en årlig ränta för marken.

1845 skiftades jorden i Edsvära socken, men eftersom skiftena på Kroken var väl samlade omfattades inte torpet av det laga skiftet. Samma år friköptes Kroken.

Sedan 1865 har gården varit i samma släkts ägo. Rune Strömfeldt blev 4.e generationen då han övertog den 1941.

1985 skänkte Rune boningshuset, trädgården och den intilliggande hagmarken till Kvänumstraktens Hembygdskrets med förhoppning att det skulle vårdas och bevaras. Sedan 2012 har Edsvära hembygdförening övertagit skötseln och bevarandet av gården.

Mangårdsbyggnadens äldsta delar, köket och dess konstruktion antas vara rester av en byggnad från tidigt 1700-tal. Huset har genom åren byggts till vid flera tillfällen och har bl. a. inrymt kommunkontor under 1930-talet då Oscar Strömfeldt (Runes far) var kommunalnämndens ordförande i Edsvära. Varje del av byggnaden präglas av sin tid och dess funktioner. Ladugården förstördes genom brand 1987.