Löjtnantsholm

Under 1800-talet var dikningebild2n en ny viktig jordbruksmetod som förändrade landskapet. Dikningen omvandlade det äldre, mer varierade landskapet kraftigt. I slättbygderna blev resultatet ett sammanhängande åkerlandskap genomkorsat av tätt liggande parallella diken. Löjtnantsholms naturreservat är ett av ytterst få områden i landet där de öppna dikena i åkermarken bevarats.